www.cadzand.nl

vakantiewoningen ● verkoop ● verhuur

 

Huurvoorwaarden; voorts onder de volgende bepalingen:

reserveren
Reservering kan uitsluitend geschieden door de bewoner van het vakantieverblijf. Reserveren kan uitsluitend het gezinshoofd of zijn partner.
De huurder is gehouden de overeenkomst na te komen na ondertekening van de huurovereenkomst, de verhuurder is gehouden de overeenkomst na te komen na ontvangst van het handgeld.
Bij ondertekening van de overeenkomst zal huurder aan verhuurder een handgeld, genoemd voorschot, van 50% van de overeengekomen huursom betalen. Het voorschot is een vooruitbetaling op de huurprijs en zal derhalve bij de afrekening in mindering worden gebracht op de overeengekomen huurprijs. Het resterende bedrag moet uiterlijk 3 weken voor aankomst, vóór de terbeschikkingstelling van het vakantieverblijf worden voldaan. Is bij aankomst de volledige huursom niet tijdig voldaan, zal alsnog vóór overhandiging van de sleutels, afgerekend dienen te worden. Toeristenbelasting en schoonmaakkosten, evt. servicekosten zijn niet in de huurprijs inbegrepen.

Groep
Betreft de reservering een aantal personen die tezamen als groep kunnen worden aangemerkt, dan is diegene die reserveert verplicht daarvan terstond en uitdrukkelijk melding te maken. Groepen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van verhuur.

Familie
Betreft de reservering een aantal personen die tezamen als families kunnen worden aangemerkt, dan is diegene die reserveert verplicht daarvan terstond en uitdrukkelijk melding te maken. Meerdere families worden slechts in de daarvoor door de eigenaar uitdrukkelijk beschikbaar gestelde woningen toegestaan.

aankomst
Verhuurder verplicht zich het vakantieverblijf op de overeengekomen aankomstdag voor 17.00 uur zindelijk en in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen. Klachten over reinheid dienen terstond, doch zeker binnen het uur, aan het verhuurburo gemeld worden, zodat verhuurder de mogelijkheid heeft direkt een nareiniging uit te voeren.
Het vakantieverblijf dient tussen 14.00 uur en 16.00 uur op de aankomstdag betrokken te worden. Huurders die niet tijdig op hun vakantiebestemming kunnen arriveren dienen verhuurder hiervan in kennis te stellen zodat een afspraak gemaakt kan worden over het in ontvangst nemen van de sleutel van het vakantieverblijf. De sleutel van het verblijf ontvangt u bij Verhuurburo Cadzand.
De terbeschikkingstelling van het vakantieverblijf aan huurder geschiedt door het overhandigen van de huissleutel.
Huurder wordt geacht het vakantieverblijf met de daarin aanwezige inventaris te hebben aanvaard, tenzij hij direkt na het betrekken van het vakantieverblijf bij de verhuurder heeft geprotesteerd.

de zorg voor het vakantieverblijf
Degene die reserveert is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, uit de reservering en het verblijf voortvloeiend. Niet nakomen kan annulering van de reservering door verhuurder inhouden, voor of tijdens de huurperiode. Huurder zal het gehuurde uitsluitend als vakantieverblijf mogen gebruiken en met name daarin geen beroep of bedrijf mogen uitoefenen.
Huurder mag het vakantieverblijf niet aan derden in huur of gebruik afstaan noch daarin meer personen doen overnachten dan het maximaal aantal personen aangegeven op het huurkontrakt. Overnachten van bezoek is uitdrukkelijk niet toegestaan. Slechts toegestaan is de verhuur van het vakantieverblijf aan één gezin, zijnde geen groep.
Huurder zal het vakantieverblijf als een goed huisvader gebruiken en netjes en proper bewonen zulks met inachtneming van het reglement van orde of het huisreglement dat voor het betreffende vakantieverblijf geldt.
Indien het vakantieverblijf in een complex is opgenomen waarvoor tevens een "vereniging van eigenaren" gemeenschappelijke reglementen ten aanzien van bewoning en gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen heeft bepaald, is de huurder gehouden deze bepalingen en reglementen na te volgen. Betreffende reglementen en bepalingen zijn ter inzage bij verhuurder en zullen geacht worden deel uit te maken van deze overeenkomst. Bij twijfel over de interpretering van de huisreglementen zal het verhurburo beslissen.
Het is verboden in het vakantieverblijf andere toestellen voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken dan die welke daar in door verhuurder zijn aangebracht of geplaatst.
Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan de omgeving. Bewoond en gebruikt mogen worden alle niet afgesloten ruimten. Huurder dient een eventueel afgesloten prive-kast/ruimte te respecteren. Het is niet toegestaan inventaris, tuinmeubilair of anders mee te nemen, bijvoorbeeld naar het strand, of deze tijdens het verblijf te verplaatsen.

extra voorzieningen
Er kunnen op een complex extra voorzieningen ten behoeve van de bewoners getroffen zijn. Wanneer wegens veiligheidseisen of anders zulks vereist is,  kunnen deze uit gebruik genomen worden. Het gebruik valt niet onder verantwoording van de verhuurder, verhuurder is met name niet aansprakelijk voor het uit gebruik nemen wegens reparaties of anders van voorzieningen zoals o.a. speeltoestellen, zwembad of tennisbaan. Huurder dient erop toe te zien dat voorzieningen veilig en verantwoord gebruikt worden en met name geen beschadigingen of ongelukken kunnen gebeuren. Verhuurder is niet aansprakelijk voor beschadigingen of ongelukken.

open haard
Is een open haard aanwezig, dan dient deze ten allen tijde bij vertrek schoon achtergelaten te worden, het schoonmaken van de open haard valt uitdrukkelijk niet onder de eventueel uit te voeren schoonmaak.

vertrek
Huurder verbindt zich na afloop van de huurperiode het vakantieverblijf met de zich daarin bevindende inventaris schoon en in goede staat af te leveren, en reiniging van het vakantieverblijf uit te voeren, tenminste omvattende de reiniging van vloeren, bedden, kasten, keuken, toilet, badkamer, bestek en servies, het ledigen en reinigen van vuilnisemmers en het deponeren van de vuilniszak op de daartoe bestemde plaats. Wanneer huurder het verblijf niet voldoende gereinigd verlaat en daar bij vertrek geen melding van maakt dan verplicht huurder zich de door verhuurder uitgevoerde schoonmaakkosten terstond te voldoen. Wanneer verhuurder dit verlangt dient een bedrag voor controle/schoonmaak voldaan te worden. Huurder dient de sleutel bij vertrek bij de verhuurder terug af te geven. Verhuurburo Cadzand gaat bij de vakantiewoning uit van een normaal energiegebruik, wanneer een meer dan normaal gebruik geconstateerd wordt, kan een naverrekening plaatsvinden.

waarborg
Wanneer verhuurder dit verlangt dient een waarborg voldaan te worden. De waarborg zal uitsluitend per bank aan de huurder binnen een termijn van 3 maanden terug voldaan worden, met eventuele aftrek van door verhuurder geconstateerde schaden, beschadigingen of vermissingen aan op of bij het verblijf, danwel door verhuurder gemaakte kosten met betrekking tot eventuele reiniging na vertrek.

huisdieren
Huurder is verplicht melding te maken van het meebrengen van een huisdier. Een huisdier mag alleen worden meegebracht na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van verhuurder. Huurder is aansprakelijk voor overlast of schade die het gevolg kan zijn van het meebrengen van een huisdier. Een huisdier is uitsluitend toegestaan in de woningen die daar volgens de prijslijst in aanmerking komen.  Wanneer u een huisdier meeneemt in een woning, waar dit niet is toegestaan zal dit leiden tot onmiddelijke ontbinding van het kontrakt. Huisdieren dienen voorzien te zijn van een vlooienbestrijdingsmiddel.

linnengoed
Huurder zal zelf linnengoed meebrengen.

algemeen
huurder verklaart zich met ligging, inrichting en behoorlijke staat van onderhoud van het gehuurde volstrekt bekend.

Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade tijdens of tengevolge van het verblijf. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het in gebreke blijven van elektrische apparaten, zoals onder andere tv., radio, wasmachine, boiler, geiser, verwarming e.d., of ingebreke blijven van nutsbedrijven of enig ander toeleveringsbedrijf. Ingeval van storingen van elektrische apparaten of nutsbedrijven, dient de huurder dit onverwijld aan verhuurder te melden. Huurder is verplicht door verhuurder daarvoor aangestelde personen toe te laten het verblijf te betreden teneinde klachten, storingen of reparaties uit te voeren.
Verhuurder mag het vakantieverblijf op alle redelijke tijden bezichtigen of door aspirant huurders doen bezichtigen. Verhuurburo Cadzand staat niet toe dat huurders de eigenaar van een woning kontakteren teneinde een reservering te maken, zulks zal de huurder uitlsuiten van verdere huur.

Bezoek
Bezoek, familie, vrienden, wordt uitsluitend toegestaan voor een dagdeel. Uitdrukkelijk wordt erop gewezen dat overnachten niet is toegestaan, tenzij zulks overeengekomen met verhuurder.

schade
Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, beschadiging van eigendommen van huurder of ongevallen, één en ander behoudens ingeval van schuld aan zijn zijde. Alsdan zal verhuurder echter nimmer gehouden kunnen worden tot vergoeding van meerdere kosten of schaden, dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden dekking zou bieden.
meldplicht storingen, schades en beschadigingen, verlies van de huissleutel.
De huurder dient alle schaden beschadigingen of vermissingen direkt te melden. De huurder verbindt zich alle schaden beschadigingen of vermissingen door zijn toedoen of nalatigheid aan het vakantieverblijf, de stoffering het huisraad of anderszins ontstaan, direkt te vergoeden. Eventueel te berekenen schade wordt namens de verhuurder door de lasthebber bindend vastgesteld. Tevens stelt verhuurder huurder aansprakelijk voor alle gevolgen, voortvloeiende uit zijn verplichtingen als verhuurder. Verhuurder zal de wettelijke rente in rekening brengen vanaf de dag van vordering. Bij verlies van een huissleutel dient de huurder dit direkt te melden. Alle gevolgen van het verlies van de huissleutel zijn voor rekening van de huurder.

ontbinding
Verhuurder is gerechtigd deze overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling van de rechter nodig zal zijn indien:
het verlangde voorschot niet of niet tijdig door huurder is voldaan, danwel indien bij de aanvang van de huurperiode de totale huursom niet is voldaan;
de huurder het vakantieverblijf voortijdig verlaat;
huurder het vakantieverblijf nalaat te betrekken op de dag waarop de huurperiode een aanvang neemt vóór 17.00 uur.
huurder de verplichtingen uit deze overeenkomst en/of het/de reglement van orde of betreffende huisreglement niet behoorlijk naleeft.
de huurder de woning met meer personen bewoont dan is toegestaan, danwel heeft verzuimd te melden dat de huurders een groep betreft.
Wijzigingen in een huurovereenkomst worden altijd schriftelijk aan de huurder medegedeeld.  De gewijzigde huurovereenkomst is onmiddellijk van toepassing.

annuleringsbepalingen
Annulering kan uitsluitend schriftelijk bij aangetekend schrijven geschieden. Indien de huurder om welke reden dan ook tot annulering van een aangegane huurovereenkomst overgaat, dan wel zonder uitdrukkelijke annulering van zijn rechten voortvloeiende uit de overeenkomst geen of slechts ten dele gebruik maakt, verbeurt hij ten behoeve van de verhuurder een schadeloosstelling.
Deze schadeloosstelling bedraagt: administratiekosten vermeerderd met
15% van de huurprijs, indien de annulering meer dan drie maanden voor de begindatum van de huurperiode valt;
50% van de huurprijs, indien de annulering van drie maanden tot een maand voor de begindatum van de huurperiode valt;
85% van de huurprijs, indien de annulering van een maand tot twee weken voor de begindatum van de huurperiode valt;
100% van de huurprijs indien de annulering korter dan twee weken voor de begindatum van de huurperiode valt of indien de huurperiode reeds is ingegaan.

Bepalingen en voorwaarden deelname annuleringsfonds.
Deelname aan het annuleringsfonds is alleen mogelijk direkt bij reservering, door aanmelding op het huurkontrakt aan te geven.
Deelname aan het annuleringsfonds gaat in vanaf de dag dat de vooruitbetaling ontvangen is, tot de dag van aankomst. De dag van aankomst en de vakantieperiode zelf horen niet tot het annuleringsfonds, hiervoor dient een reisverzekering.Het annuleringsfonds via Verhuurburo Cadzand wordt afgesloten tegen Euro 10,70, + 6,42% van de huurprijs.
Het annuleringsfonds houdt rekening met de volgende gevallen.
Uitsluitend plotselinge ziekte of ongeval van één van de gezinsleden/reisgenoten.
Sterfgeval in de directe familie, d.w.z. overlijden van echtgenoot, echtgenote, ouders, schoonouders, kinderen, broers of zuster van de hoofdpersoon, c.q. gezinsleden.
Administratie- en assurantiebelasting, premie annuleringsfonds vallen niet onder het annuleringsfonds.

Annuleren dient zo spoedig mogelijk telefonisch aan verhuurburo Cadzand gemeld te worden. Na telefonisch overleg dient u Verhuurburo Cadzand schriftelijk uw annulering kenbaar te maken. Aansprak op het annuleringsfonds kan alleen gemaakt worden met overleg van een officiële schriftelijk verklaring.
Wanneer omstandigheden zich voordoen die tot aanspaak op het annuleringsfonds zouden kunnen leiden dient u dit ook altijd onmiddellijk te melden. Restitutie van de al voldane huurgelden is alleen mogelijk wanneer de omstandigheden die geleid hebben tot het annulleren, bij het afsluiten van de annuleringsfonds nog niet bekend  geweest zijn.

Verder zijn alle bepalingen van het Ned. Burgerlijk Wetboek op het stuk huur en verhuur van toepassing.